Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Valberedningen i Torpa Skog Muskö informerar

Som fastighetsägare i Torpa Skog äger du inte bara ditt hus och tomt, du är också delägare i alla de ytor, grönområden och vägar som vi har inom området. För mer information se: https://torpaskog.com/vag/vagkarta/

Våra gemensamma områden och vägar förvaltas via två styrelser, vägsamfälligheten och tomtägareföreningen.

Den 11 maj 2024 är det årsmöte och då ska vi välja några nya ledamöter till våra styrelser och förtroendevalda för den kommande verksamhetsperioden.

Vi söker dig som vill vara med i två väl fungerande styrelser och ta detta arbete vidare framåt. Det finns möjlighet att väljas som ledamot på ett eller två år, allt från ”nybörjare som vill prova på” till ordförande.

Utöver styrelsemedlemmar söker vi också intresserade som kan ta på sig uppgiften att vara revisor.

Det finns också möjlighet att vara med i valberedningen, vilken har till uppgift att ta fram ledamöter till styrelserna samt revisorer.

Tycker du att det skulle vara intressant att vara med i detta arbete, kontakta då valberedningen för mer information.

Hälsningar valberedningen Torpa Skog,

Joachim Wolf: hejwolf@gmail.com 070 775 22 44

Margaretha Wiechel: mmwiechel@gmail.com 070 249 11 09


Problem med vildsvin i Torpa Skog

Senaste tiden har vildsvinen blivit fler och de ger sig inte bara på gräsmattor utan välter även soptunnor för att leta mat. Vi är många som har uppmärksammat att det ligger sopor utspritt över stora delar av vårt fina Torpa Skog. Frågan beträffande jakt på vildsvinen kommer tas upp på årsstämman samt idéer och möjliga lösningar för att förhindra att vildsvinen välter soptunnorna. Nu går vi mot varmare tider och fler kommer att vara ute i sina fritidshus och därmed blir det också mer sopor. Vi vill därför be alla medlemmar att se över sin sophantering. Det finns enkla lösningar som gör att vildsvinen inte kan välta kärlen, se bild nedan för exempel på lösning.

Se till att dina sopor är kvar i soptunnan och inte sprids över vår fina natur.

Hälsar Styrelsen


Till de med båtplats vid Nässelvikens Brygga

ARBETSDAG lördag 4 maj, samling kl 10.00

  • Vi börjar med info från bryggkommittén
  • Iläggning av bommar
  • Övriga uppgifter är att landgång till flytbryggan läggs dit
  • Båtrampen ska snyggas till
  • Området i övrigt ska också snyggas till
  • Medtag ej några trädgårdsverktyg på grund av risk för spridning av parkslide

Se till att ni blir avprickade på närvarolistan annars tas en avgift  ut. 

Bryggkommittén hälsar er välkomna! Vid undringar ring Rolle, 070-512 11 13


Information från Torpa Skogs styrelse

INFOBLAD januari 2024

INFO – vägsamfälligheten

Vägsamfälligheten ansvarar för skötsel, underhåll och förbättring av vägarna inom Torpa skog
samt viss del av Herrstugans tomtområde. Styrelsens uppgift är att se till att vägarna har god
framkomlighet. Varje fastighetsägare ansvarar för rensning av träd och buskar från väg till
tomtgräns och att hålla rent i diken och i trummor under sin infart.

Vägsamfällighetens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Årsmöte för
innevarande år äger rum lördagen den 11 maj i Muskö Bygdegård, kallelse kommer.

Om ni känner er laddade för uppdrag i styrelsen så är det bra att ta kontakt med
valberedningen i god tid: hejwolf@gmail.com eller mmwiechel@gmail.com.

Styrelsen vill belysa vikten av att meddela förändringar som gäller fastigheten. Avgiften till
vägsamfälligheten beräknas efter andelstal som fastställs beroende av vägsträcka och
användningssätt enligt vägförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Justering av andelstal görs
till exempel då fritidsboende övergår till permanentboende eller tvärtom, obebyggda tomter
bebyggs eller annat som är av betydelse. Info om detta finns att läsa på www.lantmateriet.se.

Kom även ihåg att meddela oss eventuella förändringar gällande er e-postadress och viktigt
att notera vilken fastighet det avser.

Det finns branta backar, skarpa kurvor, skymd sikt och så klart utfarter från fastigheterna och
vi är många som vistas inom vårt område – på promenad, joggingtur, på cykel, bil eller annat
färdmedel. Viktigt är att vi alla respekterar att ta det försiktigt, köra lugnt och ha ordentlig
uppsyn. På det viset hjälps vi åt att skapa trygghet utefter vägarna. Då alla kör lugnt är vi
också försiktiga med slitaget på vägen, vilket gynnar oss alla medlemmar!

Efter tjällossningen kommer arbetet med förbättringsåtgärder att fortsätta där vi slutade år
2023 och påbörjas med det som är planerat för år 2024. Dock gäller att vissa vägsträckor får
vänta tills efter skogsgallringen.

INFO – tomtägareföreningen

Tomtägareföreningen ska se till och sköta om den gemensamma fasta egendomen inom
Torpa skog såsom skog, jakträttigheter, bad och bryggor, områdena kring Nässelvikens och
Notvarpets bryggor samt Torpaängen med Torpastugan, eldningsplatsen, gångstigar och en
hel del annat. Allt för att vi ska trivas och må gott inom vårt fina område.

Tomtägareföreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Årsmöte för
innevarande år äger rum lördagen den 11 maj i Muskö Bygdegård, kallelse kommer.

Gällande skogsgallringen så sätter det igång i slutet på januari, det är företaget
Underhållsröjning Jord och Skog AB som vi har skrivit avtal med.

Alla är mycket välkomna till den årliga vårstädningen lördag den 27 april, kallelse kommer.
Som vanligt efter avslutat arbete så återsamlas vi för trevligt umgänge då det bjuds på något
lättare att tugga på med efterföljande fika.


INFOBLAD oktober 2023

Vi som ingår i styrelserna för Torpa skogs vägsamfällighet och Torpa skogs tomtägareförening år 2023 – 2024 jobbar på i positiv anda och försöker komma fram till bra lösningar på både det ena och det andra. Vi tycker arbetet är kul och gör detta i förhoppning om att medlemmar och icke medlemmar ska tycka att vi gör något bra.

Det bästa sättet att åtgärda ett problem är att tala om det för oss i styrelsen så vi ges möjlighet att kunna lösa det.

Ni når oss via mail till styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt!

INFO – vägsamfälligheten

Styrelsen ansvarar för underhålls- och förbättringsåtgärder inom hela vägnätet och ser till att våra vägar har en god framkomlighet. Av olika anledningar har de vägar som inte grusats under året skjutits fram till 2024. Vi sätter igång med det arbetet direkt efter eller i samband med tjällossningen, april-maj. 

Allmänt för våra vägar är att inga större åtgärder är planerade innan vi är klara med gallringen av skogen, med anledning av att detta kan ge en viss extra belastning på en del av vägarna.

Vägsamfälligheten måste hålla andelstalen uppdaterade och aktuella, där måste ni medlemmar hjälpa till att meddela förändringar. Viktigt att uppgifterna stämmer överens Lantmäteriets fastighetsregister. Avgiften beräknas efter andelstal som fastställs beroende av vägsträcka och användningssätt enligt vägförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Justering av andelstal görs till exempel då fritidsboende övergår till permanentboende eller tvärtom, obebyggda tomter bebyggs eller annat som är av betydelse. Styrelsen beslutar om ändring, underrättar fastighetsägare samt gör ändringsanmälan till Lantmäteriet. När registrering skett gäller de nya andelstalen. Det är styrelsens ansvar att ändringar följer lagens regler. Kostnader för Lantmäterimyndighetens handläggning av att justera andelstal ska fördelas mellan berörda fastighetsägare, samfälligheten står inte för den kostnaden. Detaljerad info finns att läsa på  www.lantmateriet.se

INFO – tomtägareföreningen

Angrepp av granbarkborre har de senaste åren orsakat döda granar och många av granarna står kvar i skogen. Det är viktigt med död ved och enstaka, utspridda döda träd ska normalt sett lämnas kvar i skogen. Undantag är döda träd som står nära hus, invid stigar och där vi rör oss inom området som förstås bör tas ner på grund av säkerhetsrisken. Vi ber er att meddela oss vid upptäckt av ”riskträd” på våra allmänna ytor. Viktigt att tänka på är att ni som fastighetsägare har ansvar för det som står på er egen tomt.

Gällande skogsgallringen så är avtal med Underhållsröjning Jord och Skog AB påskrivet och klart. Skogsstyrelsen har fått underlag för bidragsansökan. Planerad start är väderberoende, men troligt under november månad.

Styrelsen kommer se över samtliga fastighetsägare som nyttjar tomtföreningens mark för egna syften och hur detta ska regleras juridiskt genom nyttjanderättsavtal. Genomgång av avtalsförslag pågår och ärendet kommer sedan tas till årsstämman 2024.

Vänliga hälsningar från oss i styrelserna som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog!


INFO – Torpa skogs tomtägareförening 

Vi som ingår i styrelsen år 2023 – 2024 är Christin Svensson, Johan Andersson, Janne Sund, Lennart Björkman, Emma Sällylä, Paola Zetterberg och Göran Westberg. 

Ni når oss via mail styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt! Tillsammans! 

Hela sommaren hålls gräsplanen vid Torpaängen klippt och fin. Medlemmar och deras sällskap är mycket välkomna att spela och leka när som helst och får mer än gärna höra av sig om tillträde önskas till Torpastugan där det finns redskap, leksaker, bollar, spel och lite allt möjligt. Det är trevligt att kunna träffas på Torpaängen där ni kanske kan knyta nya bekantskaper och barnen får möjlighet att träffa nya kompisar. Jätteskoj! 

Om det finns någon eller några inom Torpas förening som känner sig laddade och redo för att hålla i någon aktivitet på Torpaängen en dag i veckan, en dag i sommar eller hur ofta som helst så är ni mycket välkomna att ta kontakt med oss via mail styrelsen@torpaskog.com eller ringa till Christin, 070-252 13 26. 

Vi hälsar alla medlemmar mycket välkomna till en gemensam genomgång av skogsområdena Urvägsberget, Torpasjön norra och Grangrändskogen. Detta kommer att ske innan gallring påbörjas i de aktuella områdena, samling vid Notvarpsvägens början torsdagen den 13 juli kl 18,30. 

Angrepp av granbarkborre har de senaste åren orsakat döda granar och många av granarna står kvar i skogen. Det är viktigt med död ved och enstaka, utspridda döda träd ska normalt sett lämnas kvar i skogen. Undantag är döda träd som står nära hus, invid stigar, badplatser och där vi rör oss inom området som förstås bör tas ner på grund av säkerhetsrisken. Vi ber er att meddela oss vid upptäckt av ”riskträd” på våra allmänna ytor. Viktigt att tänka på är att ni som fastighetsägare har ansvar för det som står på er egen tomt. 

Vi är många fastighetsägare som fått besök av vildsvin in på tomten som bökar, välter sop- och/eller komposttunnor och ställer till det. Bra är kanske att sätta upp staket eller elstängsel, spärra lock på tunnor eller röja och gallra buskage och skog. 

Vänliga sommarhälsningar från oss i styrelsen som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog! 


 INFO – Torpa skogs vägsamfällighet 

Vi som ingår i styrelsen år 2023 – 2024 är Christin Svensson, Johan Andersson, Janne Sund, Lennart Björkman, Emma Sällylä, Paola Zetterberg och Göran Westberg. 

Ni når oss via mail styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt! Tillsammans! 

Vägsamfälligheten består av medlemmar som har fastigheter inom Herrstugan och Torpa skog. Vi i styrelsen ansvarar för underhålls- och förbättringsåtgärder inom hela vägnätet och ser till att våra vägar har en god framkomlighet. Det bästa sättet att åtgärda ett vägproblem är att tala om det för oss i styrelsen så vi ges möjlighet att kunna lösa det. 

I samband med omorganisering inom styrelsen så har funktionen ”vägkontaktperson” upphört. Ett mycket trevligare, bättre och smidigare alternativ är att alla medlemmar är välkomna att höra av sig om vad som helst som rör våra vägar inom området. 

En gemensam städdag inom Torpas vägnät är planerad till lördagen den 9 september, kallelse kommer när det närmar sig. Vi tar tacksamt emot tips och idéer på lämpliga arbetsuppgifter. 

Bara en liten blänkare om Musköloppet, löpartävlingen som går över fler distanser, som går av stapeln lördagen den 8 juli. En liten del av 10 km-loppet passerar Torpa skog – elitlöpare och motionärer kommer från Åldersstigen över Hyttavägen och in på Torpaängsvägen där en av vätskekontrollerna finns. Loppet går sedan därifrån via Sund mot Kanalvägen och vidare mot mål vid Muskö IF:s klubbstuga. Kul att Torpa är med på ett litet hörn! 

Vänliga sommarhälsningar från oss i styrelsen som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog! Information Parkavverkning;

Under kommande månad kommer arbetet med avverkning inom Torpa Skog nya tag!
Inom Torpa Skog har ni där möjlighet att få hjälp med avverkning på just er Tomt om så önskas, eventuella arbeten bekostas av markägare och man tar själv kontakt för att teckna ett avtal med entreprenören:

Magnus Kurtsson
Mobil: 070-939 89 21
Mail: magnus@kurtsson.com

//Styrelsen


Styrelsen Torpa Skog Tomtägareförening Informerar;

Nya vattenprov har tagits på Besvärsvägen som nu visar å tjänliga nivåer – Styrelsen kommer därför att återigen öppna pumphuset för bruk.

Testprotokoll från Februari finner ni här!

//Styrelsen


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontaktpersoner inom våra vägar och deras uppgift är att ha tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar