Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Information från Torpa Skogs styrelse

INFOBLAD oktober 2023

Vi som ingår i styrelserna för Torpa skogs vägsamfällighet och Torpa skogs tomtägareförening år 2023 – 2024 jobbar på i positiv anda och försöker komma fram till bra lösningar på både det ena och det andra. Vi tycker arbetet är kul och gör detta i förhoppning om att medlemmar och icke medlemmar ska tycka att vi gör något bra.

Det bästa sättet att åtgärda ett problem är att tala om det för oss i styrelsen så vi ges möjlighet att kunna lösa det.

Ni når oss via mail till styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt!

INFO – vägsamfälligheten

Styrelsen ansvarar för underhålls- och förbättringsåtgärder inom hela vägnätet och ser till att våra vägar har en god framkomlighet. Av olika anledningar har de vägar som inte grusats under året skjutits fram till 2024. Vi sätter igång med det arbetet direkt efter eller i samband med tjällossningen, april-maj. 

Allmänt för våra vägar är att inga större åtgärder är planerade innan vi är klara med gallringen av skogen, med anledning av att detta kan ge en viss extra belastning på en del av vägarna.

Vägsamfälligheten måste hålla andelstalen uppdaterade och aktuella, där måste ni medlemmar hjälpa till att meddela förändringar. Viktigt att uppgifterna stämmer överens Lantmäteriets fastighetsregister. Avgiften beräknas efter andelstal som fastställs beroende av vägsträcka och användningssätt enligt vägförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Justering av andelstal görs till exempel då fritidsboende övergår till permanentboende eller tvärtom, obebyggda tomter bebyggs eller annat som är av betydelse. Styrelsen beslutar om ändring, underrättar fastighetsägare samt gör ändringsanmälan till Lantmäteriet. När registrering skett gäller de nya andelstalen. Det är styrelsens ansvar att ändringar följer lagens regler. Kostnader för Lantmäterimyndighetens handläggning av att justera andelstal ska fördelas mellan berörda fastighetsägare, samfälligheten står inte för den kostnaden. Detaljerad info finns att läsa på  www.lantmateriet.se

INFO – tomtägareföreningen

Angrepp av granbarkborre har de senaste åren orsakat döda granar och många av granarna står kvar i skogen. Det är viktigt med död ved och enstaka, utspridda döda träd ska normalt sett lämnas kvar i skogen. Undantag är döda träd som står nära hus, invid stigar och där vi rör oss inom området som förstås bör tas ner på grund av säkerhetsrisken. Vi ber er att meddela oss vid upptäckt av ”riskträd” på våra allmänna ytor. Viktigt att tänka på är att ni som fastighetsägare har ansvar för det som står på er egen tomt.

Gällande skogsgallringen så är avtal med Underhållsröjning Jord och Skog AB påskrivet och klart. Skogsstyrelsen har fått underlag för bidragsansökan. Planerad start är väderberoende, men troligt under november månad.

Styrelsen kommer se över samtliga fastighetsägare som nyttjar tomtföreningens mark för egna syften och hur detta ska regleras juridiskt genom nyttjanderättsavtal. Genomgång av avtalsförslag pågår och ärendet kommer sedan tas till årsstämman 2024.

Vänliga hälsningar från oss i styrelserna som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog!


INFO – Torpa skogs tomtägareförening 

Vi som ingår i styrelsen år 2023 – 2024 är Christin Svensson, Johan Andersson, Janne Sund, Lennart Björkman, Emma Sällylä, Paola Zetterberg och Göran Westberg. 

Ni når oss via mail styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt! Tillsammans! 

Hela sommaren hålls gräsplanen vid Torpaängen klippt och fin. Medlemmar och deras sällskap är mycket välkomna att spela och leka när som helst och får mer än gärna höra av sig om tillträde önskas till Torpastugan där det finns redskap, leksaker, bollar, spel och lite allt möjligt. Det är trevligt att kunna träffas på Torpaängen där ni kanske kan knyta nya bekantskaper och barnen får möjlighet att träffa nya kompisar. Jätteskoj! 

Om det finns någon eller några inom Torpas förening som känner sig laddade och redo för att hålla i någon aktivitet på Torpaängen en dag i veckan, en dag i sommar eller hur ofta som helst så är ni mycket välkomna att ta kontakt med oss via mail styrelsen@torpaskog.com eller ringa till Christin, 070-252 13 26. 

Vi hälsar alla medlemmar mycket välkomna till en gemensam genomgång av skogsområdena Urvägsberget, Torpasjön norra och Grangrändskogen. Detta kommer att ske innan gallring påbörjas i de aktuella områdena, samling vid Notvarpsvägens början torsdagen den 13 juli kl 18,30. 

Angrepp av granbarkborre har de senaste åren orsakat döda granar och många av granarna står kvar i skogen. Det är viktigt med död ved och enstaka, utspridda döda träd ska normalt sett lämnas kvar i skogen. Undantag är döda träd som står nära hus, invid stigar, badplatser och där vi rör oss inom området som förstås bör tas ner på grund av säkerhetsrisken. Vi ber er att meddela oss vid upptäckt av ”riskträd” på våra allmänna ytor. Viktigt att tänka på är att ni som fastighetsägare har ansvar för det som står på er egen tomt. 

Vi är många fastighetsägare som fått besök av vildsvin in på tomten som bökar, välter sop- och/eller komposttunnor och ställer till det. Bra är kanske att sätta upp staket eller elstängsel, spärra lock på tunnor eller röja och gallra buskage och skog. 

Vänliga sommarhälsningar från oss i styrelsen som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog! 


 INFO – Torpa skogs vägsamfällighet 

Vi som ingår i styrelsen år 2023 – 2024 är Christin Svensson, Johan Andersson, Janne Sund, Lennart Björkman, Emma Sällylä, Paola Zetterberg och Göran Westberg. 

Ni når oss via mail styrelsen@torpaskog.com och vi är mycket tacksamma för synpunkter och tankar kring det som rör oss inom Torpa Skog – allt för att vi ska försöka få det så trivsamt som möjligt! Tillsammans! 

Vägsamfälligheten består av medlemmar som har fastigheter inom Herrstugan och Torpa skog. Vi i styrelsen ansvarar för underhålls- och förbättringsåtgärder inom hela vägnätet och ser till att våra vägar har en god framkomlighet. Det bästa sättet att åtgärda ett vägproblem är att tala om det för oss i styrelsen så vi ges möjlighet att kunna lösa det. 

I samband med omorganisering inom styrelsen så har funktionen ”vägkontaktperson” upphört. Ett mycket trevligare, bättre och smidigare alternativ är att alla medlemmar är välkomna att höra av sig om vad som helst som rör våra vägar inom området. 

En gemensam städdag inom Torpas vägnät är planerad till lördagen den 9 september, kallelse kommer när det närmar sig. Vi tar tacksamt emot tips och idéer på lämpliga arbetsuppgifter. 

Bara en liten blänkare om Musköloppet, löpartävlingen som går över fler distanser, som går av stapeln lördagen den 8 juli. En liten del av 10 km-loppet passerar Torpa skog – elitlöpare och motionärer kommer från Åldersstigen över Hyttavägen och in på Torpaängsvägen där en av vätskekontrollerna finns. Loppet går sedan därifrån via Sund mot Kanalvägen och vidare mot mål vid Muskö IF:s klubbstuga. Kul att Torpa är med på ett litet hörn! 

Vänliga sommarhälsningar från oss i styrelsen som ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör Torpa Skog! 


Hej Torpaskogare, vi behöver dig! 

Vi som har fastighet här i Torpa Skog är alla medlemmar i Vägsamfälligheten och nästan alla i Tomtägarföreningen. 13 Maj är det dags för våra årsmöten och vi i valberedningen vill här komma med en uppdatering och en påminnelse. Som fastighetsägare har vi alla ett stort ansvar för våra gemensamma vägar och våra stora grönområden!

Vi kan konstatera att vi har välskötta föreningar och engagerade styrelser. Det senaste året har stora investeringar gjorts i väg och mycket jobb har planerats för skog och grönområden. 

Några ledamöter lämnar styrelserna och ordföranden som bara väljs på ett år skall också på nytt utses. Vi i valberedningen söker därför förslag på, ( Gärna du som läser detta !! 🙂 )
Ordförande
– Styrelseledamöter
– Revisorer
– Valberedning

Tveka inte att kontakta valberedningen med eventuella frågor och funderingar!
Joachim Wolf : hejwolf@gmail.com , 070 775 22 44
Margareta Wiechel : mmwiechel@gmail.com , 070 249 11 09

Vad innebär det att sitta i styrelsen?
(det vanliga är att man är med i både Vägsamfälligheten och Tomtägarföreningen,
( fastighetsägare i Herrstugan som berörs är bara med i Vägsamfälligheten))
Styrelserna väljs på årsmötet, normalt i mitten av maj, nu 2023, 13 maj.
Ordföranden väljs på 1 år och de 6 ledamöterna på 2 år, revisorer och valberedning på 1 år.
För kontinuitet är målet att 3 ledamöter har 1 år kvar vid varje årsmöte. 

Styrelserna konstituerar sedan sig själva internt (vem som har vilken roll och ansvar, såsom kassör, sekreterare etc.). Målet är ett gemensamt ansvar och förhoppningsvis en lagom och jämnt icke belastande arbete. Cirka 7 tidseffektiva (under 3h) möten per år.

Som Revisor granskar man kassörens sammanställning av det gångna året kontra given budget och plan framåt. Ett jobb som normalt inte tar allt för många timmar i mars-maj.

I valberedningen är jobbet hela året med att lyssna av med de man träffar om hur det upplevs i våra områden idag och hur det rullar på i styrelserna. Ofta ett antal utskick, anslag mm under vårvintern och mer intensivt med ringade etc. i april. Städdagar, arbetsdagar vid våra båtplatser ger också möjlighet till att träffa fler samtidigt.

//Glad Påsk från Valberedningen!


Information Parkavverkning;

Under kommande månad kommer arbetet med avverkning inom Torpa Skog nya tag!
Inom Torpa Skog har ni där möjlighet att få hjälp med avverkning på just er Tomt om så önskas, eventuella arbeten bekostas av markägare och man tar själv kontakt för att teckna ett avtal med entreprenören:

Magnus Kurtsson
Mobil: 070-939 89 21
Mail: magnus@kurtsson.com

//Styrelsen


Styrelsen Torpa Skog Tomtägareförening Informerar;

Nya vattenprov har tagits på Besvärsvägen som nu visar å tjänliga nivåer – Styrelsen kommer därför att återigen öppna pumphuset för bruk.

Testprotokoll från Februari finner ni här!

//Styrelsen


Information Motioner Årsstämmor

Vi var lite överambitiösa när motionena skulle lämnas in inför årsmötena. För att ge styrelsen tid att bereda motioner hade vi skrivit att motioner ska lämnas in den 31 mars.
Härmed justeras tider för när motioner ska lämnas in så att tiden stämmer med våra stadgar.
Motioner ska lämnas in senast enligt följande:
Väg: senast 29 april
Tomt: senast 15 april


/Styrelsen


Information till medlemmarna inom Torpa Skogs Vägsamfällighet samt Torpa Skogs Tomtägareförening;

Städdag inom Torpa Skogs tomtägareförening har vi Söndagen den 23 april. Samling på Torpaängen samt vid Notvarpsvägens början, kl 10.00. Efter avslutat arbete så träffas vi vid Torpastugan för trivsamt umgänge och lättare förtäring.
Torpa Skogs vägsamfällighet kallar sina medlemmar till extra årsstämma Söndagen den 23 april med anledning av förslaget till nya stadgar. Mötet hålls på Torpaängen i anslutning till tomtföreningens städdag. Kallelse kommer senare.
Ordinarie årsstämmor för tomtförenigen och vägsamfälligheten är Lördagen den 13 maj i Muskö hembygdsgård, intill skolan.
Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars för att dessa ska kunna beredas i god innan kallelserna distribueras ut till medlemmarna.
Separata årsmöteshandlingar och kallelser med tider och annan upplysning kommer på våra anslagstavlor, via e-post och på hemsidan.
Viktigt är att ni meddelar aktuell e-postadress så ni inte missar viktig info.
Notvarpets och Nässelvikens bryggor har arbetsdagar nu under våren. Kallelser till de dagarna anslås på tavlorna, hemsidan och via e-post till de som har båtplats.
Styrelsen är mycket tacksam för synpunkter och förslag från medlemmarna, så hör gärna av er om både stort och smått. Maila oss gärna till styrelsen@torpaskog.com.
Viktigt är att vi får veta om det är något på de allmänna ytorna som måste tas om hand, om det uppstår något på vägarna som behöver åtgärdas, något helt oförutsett som ska ses över, något som vi helt enkelt har missat eller vad som helst inom vårt område. Bättre att höra av sig en gång för mycket …
Besök vår hemsida, www.torpaskog.com, för aktuell info och kontaktuppgifter.

Styrelsen ser fram emot ett fortsatt gott och trevligt samarbete kring det som rör oss alla inom Torpa Skog!

Med trevliga hälsningar från oss i båda styrelserna!


Till medlemmarna i Torpa skogs Tomtägareförening samt Torpa skogs Vägsamfällighet;

Härmed meddelar vi er att en av ledamöterna, Jonas Nisses, i Torpa skogs tomtägareförening och i Torpa skogs vägsamfällighet har valt att avsluta sina uppdrag i föreningarna.

Med anledning av det så har det blivit förändringar i styrelserna. Göran Westberg tar på sig uppdraget som kassör. 

Detta gäller från och med 15 augusti 2022 och fram till årsstämmorna i maj 2023. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar