Ni når oss nu på följande E-post: Styrelsen@torpaskog.com

Övrig kontaktinformation finner ni under fliken Torpaskog -> Styrelsen


Styrelsen Torpa Skog Tomtägareförening Informerar;

Efter kontroll av pumpanläggningarna samt efterföljande vattenanalys har det framkommit att vattnet på BESVÄRSVÄGEN ÄR OTJÄNLIGT SOM DRICKSVATTEN med för höga halter av nickel.

Analysrapporten för Besvärsvägen finns att läsa här!

Styrelsen har därför beslutat att låsa pumphuset på Besvärsvägen och hänvisa medlemmarna till Pumphuset på Nässelviksvägen där vattnet är testat tjänligt med en mindre anmärkning gällande Fluorid.

Analysrapporten för Nässelviksvägen finns att läsa här!
Förklaring till analysrapporten finns att läsa här!

//Styrelsen


Till medlemmarna i Torpa skogs Tomtägareförening samt Torpa skogs Vägsamfällighet;

Härmed meddelar vi er att en av ledamöterna, Jonas Nisses, i Torpa skogs tomtägareförening och i Torpa skogs vägsamfällighet har valt att avsluta sina uppdrag i föreningarna.

Med anledning av det så har det blivit förändringar i styrelserna. Göran Westberg tar på sig uppdraget som kassör. 

Detta gäller från och med 15 augusti 2022 och fram till årsstämmorna i maj 2023. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Information från Nässelvikens Brygga

2022-06-14: Bryggkommittén informerar att det finns för närvarande 2 lediga båtplatser vid Y-Bom denna sommar – Vid intresse kontakta Stickan 072-2087728 eller Rolle 070-5121113.

//Nässelvikens Brygga


Information från Valberedningen

Inför årsmötet den 14/5. Vi söker nya till Styrelsen!

Den nya styrelsen har kommit igång mycket bra men behöver vid årsmötet fylla på med några personer i Styrelsen.
Tidigare mail gav inga nya intressenter, känner du att du skulle vara intresserad att ställa upp?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen;
Joachim Wolf:  hejwolf@gmail.com, 070 775 22 44
Göran Westberg: westberg_goran@hotmail.com, 070 834 30 85


Styrelsen Vägsamfälligheten informerar:

Det finns ett antal vägkontakt personer inom våra vägar och deras uppgift är att ha lite tillsyn på vägen de är kontaktperson för. De rapporterar till den vägansvarige i styrelsen om vad de har sett eller hört om vägen som behöver åtgärdas. Kontaktlistan är nu uppdaterad och ni hittar den under Vägsamfälligheten – Våra Vägar