Nässelviken

I Nässelviken erbjuds båtplatser för våra medlemmar. Verksamheten i Nässelviken leds av en bryggkommitté.

Sammankallande/Ansvarig:
Roland Svensson
bryggan.rolle@gmail.com
070 512 11 13

Info för nytillkomna båtplatsinnehavare

Villkor:
  • Medlem i Torpa Skogs Tomtägarförening
  • Betala en medlemsavgift (entreavgift) på 5000kr, med möjlighet till återbetalning vid återlämnande av platsen om detta sker dom närmaste 4 åren dvs.  25% minskning/år
  • Nyckel till rampen för iläggning och upptagning kan erhållas mot deposition på 250kr
  • Två obligatoriska arbetsdagar höst och vår
  • Årliga avgifter enligt årsmötesbeslut.
  • Vi följer bryggreglerna som finns angivna nedan

 BRYGGREGLER 2022-05-06 

Följande regler gäller alla med båtplats vid Nässelvikens Brygga. 

1. Bryggans angelägenheter handhas av bryggkommittén som är underställd Tomtägareföreningens styrelse. Kommittén består av representanter för båtplatsinnehavarna. Sammankallande väljs på Tomtägareföreningens årsmöte, och denne utser övriga ledamöter i kommittén. Båtplatsinnehavare ska vara medlem i Torpa Skogs Tomtägareförening. 

2. Bryggkommittén ska tillse och övervaka bryggans skötsel och ordning, hålla aktuell båtplatslista, kölista och fördela platser. 

3. Bryggkommittén får inom ramen för fastställd budget fatta ekonomiska beslut. Budget ska godkännas av Tomtägareförenings styrelse. 

Insatsen (deposition) för båtplats, årlig avskrivning av insats samt årsavgift fastställs på Tomtägareföreningens årsmöte, efter förslag från kommittén. Kommittén meddelar styrelsen förslag till budget före februari månads utgång varje år. Årsavgiften utdebiteras efter årsmötesbeslutet. 

4. Båtplatsen är personlig, men kan efter anmälan och godkännande av bryggkommittén överlåtas till familjemedlem (maka/make, sambo i fortsatt samboförhållande, barn). Vid försäljning av fastigheten, eller när båtplatsen återlämnas återbetalas kvarvarande insatser efter avskrivningar. Ledig båtplats erbjuds annan medlem i föreningen enlig upprättad kölista. 

5. Vid speciella skäl kan styrelsen besluta om uppsägning av båtplatsen. 

6. Betald båtplats får disponeras högst 1 år utan att egen båt är förtöjd på platsen. Därefter återgår båtplatsen till bryggan/föreningen och eventuellt kvarvarande insatser efter avskrivningar återbetalas. 

Om meddelande görs till bryggkommittén att båtplatsen ej används kan båtplatsavgiften halveras förutsatt att bryggan/föreningen har möjlighet att hyra ut platsen. Det måste anmälas och godkännas av bryggkommittén. 

7. Outnyttjade/lediga båtplatser får av Bryggkommittén uthyras till externa personer om det saknas intressenter från Tomtägarföreningens medlemmar. Hyrestiden får uppgå till max 2 år per beslutstillfälle. Hyran fastställs av Bryggkommittén, men bör vara minst ordinarie årsavgift. 

8. Båtplatsinnehavare ansvarar för egen båt och förtöjningsmateriel samt för eventuella skador på egen båt och skador som den orsakar på andra båtar. Båtplatsinnehavaren ansvarar för underhåll av y-bom, boj, bojsten och bojkätting som tillhör båtplatsen. Materiel bekostas av bryggan. Båtägare ska ha båtförsäkring med ansvarsinnehåll. 

9. Försäkringsbestämmelserna kräver att bojkätting och förtöjningslinor är ordentligt sträckta. Förtöjningen ordnas så att båten inte kan svaja i sidled. Det sker lämpligen genom att två tampar används från båt till brygga. Förtöjning i övrigt ska ske enligt respektive försäkringsbolags krav. 

10. Y-bommarna ska tas upp av båtplatsinnehavaren senast Allhelgonahelgen och tidigast 14 dagar innan. Sista dagen ska klaffen mellan bryggan och ponton bryggan hissas upp. Y-bommarna ska läggas i senast 1 maj. Bryggkommittén kan besluta om undantag från ovanstående tidpunkter. Den som inte uppfyller kraven i denna paragraf, debiteras en avgift som fastställs varje år. Lediga platser vid fasta bryggan får användas efter Allhelgonahelgen. 

11. Bryggkommittén meddelar tidpunkt för aktivitet på anslagstavlan vid bryggan, via utskick till angiven e-postadress och på Torpa skogs hemsida. 

12. Båtens storlek får inte överskrida: Insida och lilla bryggan, 5,50×2,20 m. Utsida, 6×2,30. Maxvikt, 1 ton. Y-bom 5,50×1,90 m. 

13. Vid bryggan finns eluttag. Användandet av el är kostnadsfritt för användandet av elverktyg för kortare reparationer mm på båtar. Elanvändning får ej ske för laddning av elbilar, uppvärmning av båtar eller annan längre användning. Lämplig kontakt hålls av båtplatsinnehavaren. 

14. Medlemmar i Torpa Skogs Tomtägareförening som önskar utnyttja den låsta upptagningsrampen måste betala 250:- i deposition för nyckel.