Väg underhåll – vinter och sommar

Torpavägen, Nässelviksvägen samt Notvarpsvägen är så kallade bidragsvägar. För dessa får vi ett visst bidrag för underhåll från Vägverket. Kostnaderna för de återstående vägarna täcks av medlemsavgifter och pengar som sätts av till den särskilda förbättringsfonden.

Målsättningen är att samtliga vägar skall hållas i fullt farbart skick, både sommar och vinter. Vintertid kan det dröja innan samtliga vägar är farbara efter kraftiga snöfall. Samfälligheten har skyldighet att i första hand hålla bidragsvägarna farbara.

Vissa vägars underbyggnad är bristfällig, varför de är känsliga för tunga transporter. Kontakta styrelsen om du planerar en tung transport oavsett viken väg det gäller.

Varje fastighetsägare ska se till att röja utefter diken längs den egna tomtgränsen. Som fastighetsägare har du också ansvar för att de rör som finns i dikena vi infarten till den egna fastigheten underhålls och att dikerna rensas så att vatten kan passera fritt.

Styrelsen kallar till en gemensam städdag i början av september  varje år för att rensa bort sly och städa upp längs våra vägar. Det är också ett tillfälle att träffa varandra vid Torpastugan i samband med den traditionella förtäringen. Kallelse anslås på våra anslagstavlor och skickas ut via mail.

Sandlådorna för halkbekämpning kollas och fylls då och då. Om ni ser att det börjar ta slut, maila gärna in till Styrelsen@torpaskog.com eller hör av er direkt till vägansvarig.


Avseende underhåll vintertid har vägsamfälligheten avtal med firma John Bergendahls Bygg & Schakt som innefattar snöröjning och sandning inom Torpa Skogs vägnät.

Se avtal

/Styrelsen