Tomtägareföreningen


Stadgar för

Torpa Skog tomtägareförening

Antagna 2011-05-21

 • 1 Föreningens namn samt 2012-05-26

Föreningens namn är Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening

 

 • 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

medlemmarna gemensamt förvaltar föreningens fasta egendom Torpa Skog 1:1, Torpet 5:1 och

Rummet 4:1, jämte uppförda anläggningar som bryggor, brunnar och badplatser samt träffar avtal

om avverkning, fiske- och jakträttigheter, upplåtelse av båt- och bryggplatser och andra

fritidsanläggningar, distribution av elektrisk ström och vatten.

Medlem deltar i verksamheten genom viss, begränsad arbetsplikt efter beslut av föreningsstämman.

Medlem som deltar i sådant arbete kan återfå del av årsavgiften enligt beslut av föreningsstämman.

 

 • 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

 

 • 4 Medlemskap

Till medlem kan antas endast ägare av sådan fastighet, som avstyckats från fastigheterna Torpa Skog

1:1 och Torpet 5:1 på Östra Muskö, Haninge kommun.

Ansökan om inträde ska tillställas styrelsen skriftligt. Ansökningshandlingen ska vara försedd med

den sökandes bevittnade namnteckning.

 

 • 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i

övrigt följa föreningens stadgar och beslut som fattas i vederbörlig ordning av föreningsstämma eller

styrelse.

 

 • 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1 krona. Insatsen betalas till föreningens plusgiro och debiteras samtidigt med medlemsavgiften när medlemskap har beviljats. Insatsen återbetalas enligt vad som framgår i lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap.

 

 • 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 1000 kronor per år.

Medlemsavgift betalas till föreningens plusgirokonto inom den tid som styrelsen bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, kan föreningsstämman besluta om extra avgift på högst 500 kronor, lika stor för varje medlem.

 

 • 8 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess

intressen eller ändamal, eller ej erlägger beslutade avgifter, trots påminnelse därom, kan av

föreningsstämma uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning

till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet,

om uteslutning, skickades till medlemmen.

 

 • 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång

ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.
Avgång skall ske genom skriftlig uppsägning, med bevittnad namntecknig.

 

 • 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter varav en ska vara ordförande. Ordförande väljs på

ett år vid varje ordinarie föreningsstämma, övriga ledamöter väljs på två år för tiden fram till slutet

av nästa ordinarie föreningsstämma. Vid behov väljs det antal som behövs på ett år, för att hälften av

ledamöterna ska kunna väljas enligt ovan. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Styrelsen

– svarar för föreningens organisation och övriga angelägenheter samt handhar den löpande

förvaltningen enligt föreningsstämmans riktlinjer och beslut.

– ska se till att bokföring och medelsförvaltning fullgörs i överensstämmelse med lag och på ett

betryggande sätt.

– svarar för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden och att protokollen justeras av

ordförande och ytterligare den ledamot styrelsen utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande

mening antecknad till protokollet.

– svarar för att protokollen numreras i löpande nummerordning och att de förvaras på ett

betryggande sätt.

– är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om

inte samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets beredning och erhållit tillfredsställande

underlag för att avgöra ärendet. Som styrelsens beslut gäller den mening som har fått mer än

hälften av de närvarandes röster, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

– företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan dock bemyndiga en eller flera, att

var för sig eller i förening, teckna dess firma.

Ordföranden ansvarar för att sammanträden hålls vid behov. På begäran av en ledamot eller revisor,

ska styrelsen sammankallas.

 

 • 11 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs

två revisorer med en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av

nästa ordinarie föreningsstämma.

 

 • 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

 • 13 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast två (2) månader före ordinarie

föreningsstämma. Redovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och

förvaltningsberättelse för föregående år.

Revisionen skall vara verkställd senast en (1) månad före föreningsstämman och, sedan styrelsen lämnats tillfälle att ta del av den, föredras på stämman.

 

 • 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie

föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av

protokollförare

 1. godkännande av röstlängden
 2. val av en eller två justeringsmän
 3. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. fastställande av dagordningen
  6. styrelsens årsredovisning med förslag till disposition av årets resultat
 5. revisionsberättelsen
 6. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 1. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 2. av medlem stadgeenligt väckt ärende
 3. styrelsens förslag för nästkommande verksamhetsår
 4. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 5. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 6. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 7. val av ordförande på ett år
 8. val av övriga styrelseledamöter
 9. val av revisorer och revisorssuppleant
 10. val av valberedning
 11. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

Vid föreningsstämman har varje medlem (en per fastighet) en röst. Medlems rätt vid stämman utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad, fullmakt. Endast medlems maka/make eller sambo eller annan medlem får vara ombud.

Är medlem juridisk person, får denne dock företrädas av ombud som inte är medlem.

Inget ombud får företräda mer än en person.

Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas på föreningsstämman, ska göra skriftlig

anmälan (motion) därom senast fyra (4) veckor före stämmodagen.

 

 • 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma samt tid och plats. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Vid behov anges i kallelsen plats där övriga handlingar och underlag finns, som berör frågor som ska behandlas på stämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten till

mantalsskrivningsadressen eller via till styrelsen anmäld e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

 

 • 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till

reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

 • 17 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna krävs beslut på två efter varandra följande stämmor. Vid den andra

stämman skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande eller den majoritet som i övrigt framgår av lagen om ekonomiska föreningar kap7, § 15.

 

 • 18 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar överlåtas till annan juridisk person med i huvudsak samma ändamål eller anslås till allmännyttiga ändamål inom kommunen (Haninge).

 

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa