Om Torpa skog

Tomägareföreningen

Torpaskog Tomtägareförening bildades i slutet av 1940-talet i samband med att avstyckning av fastigheter skedde från stamfastigheterna Torpa Skog 1:1 Torpet 2:1 och Torpet 3:1 i Muskö socken.

I april år 1951 avtalade Torpaskog Tomtägareförening u.p.a. med dårvarande fastighetsägaren till de tre stamfastigheterna om rätten att

för all framtid uppbära och förfoga över bidrag till vägar , bryggor och brunnar till ett årligt belopp om 25 kronor, från fastighetsägarna enligt fastställd avstyckningsplan av den 16 maj 1946 samt den 19 maj 1947

Föreningen erhöll enligt samma avtal

rätten att inom avsatta områden fritt disponera mark för väg och stig samt anlägga bryggor och brunnar

Så startade verksamhet inom Torpaskog tomtägareförening! Torpaskog vägsamfällighet kom att bildas betydligt senare då vägarna kom att kräva alltmer åtgärder. Till Muskö hade man tagit sig med färja fram till 1964 då tunneln kunde börja användas och biltrafiken ut till ön blev ett faktum.

Idag förvaltar och underhåller vi våra grönområden med skog, ängsmark, stränder och vägar samt vår fina insjö, Torpaträsk.

Vi arbetar för att du som medlem i föreningen ska trivas i vår gemenskap, ha lust och möjlighet att medverka i föreningsaktiviter och komma med förslag och idéer till hur vi kan utveckla och stärka vår verksamhet.

Här följer en kort verksamhetsbeskrivning

Som tomtägare inom vårt område tillhör du dels vår vägsamfällighet, dels vår tomtägarförening.

Våra tomter är avstyckade från fastigheterna Torpa Skog 1:1 och Torpet 5:1. Styrelser för vägsamfälligheten och tomtägarföreningen väljs vid årsmöten en och samma dag och agerar var för sig.

Årsmöten hålls i maj månad.

Stadgeenliga meddelanden skickas till medlemmarna från styrelsen, i första hand till e-post och i andra hand till fysiska adresser.

Andra meddelanden skickas via mail och sätts upp på de anslagstavlor som finns uppsatta vid flertalet vägar.

Vägsamfälligheten bildades 1971 och har 161 medlemmar.

På grund av att Notvarpsvägen delas av fastighetsägare från både Torpa Skogs- och Herrstugan1 tomtägarföreningar har Torpa Skog en separat vägsamfällighet.

Samfälligheten ska handha väghållning och underhåll av våra gemensamma vägar. Vi har ca 6 km vägar inom området. Information om vägarnas namn och var de ligger hittar du på vägnätskartan.

Tre av vägarna, Torpavägen, Notvarpsvägen och Nässelviksvägen är så kallade bidragsvägar. Vi får ett visst bidrag från vägverket för underhållet. Övriga kostnader täcks genom den årliga avgiften från medlemmarna.

Målsättningen är att samtliga vägar ska hållas i fullt farbart skick, både sommar och vinter. 

Vissa vägars underbyggnad är bristfällig, varför de är känsliga för tunga transporter. Kontakta styrelsen om du planerar en tung transport oavsett vilken väg det gäller.

År 2006 blev en ny lantmäteriförrättning gällande vilket innebär att vi betalar medlemsavgift grundat på andelstal.

Observera att alla fastighetsägare även betalar vägavgift till Östra Muskös vägförening.

Städdagen är i september, då vi röjer diken och sköter lättare underhåll efter behov.

Tomtägarföreningen bildades 1951 och omfattar 128 fastigheter.

Föreningen äger ca 64 ha allmänna områden. Vi förvaltar vår gemensamma fasta egendom, Torpa Skog 1:1, Torpet 5:1 samt Rummet 4:1, jämte uppförda anläggningar som bryggor, brunnar och badplatser.

Föreningens styrelse kan ge tillstånd till avverkning av skog, upplåtelser av brygg- och båtplatser och andra fritidsanläggningar. Förvaltningen genomförs av den vid årsmötet valda styrelsen. Av detta följer att enskild medlem inte får nyttja del av det allmänna området utan medgivande från styrelsen.

Inom vårt område har vi också Torpasjön, en mycket fin sjö med utomordentligt vatten. Sjön är öppen för allmänt bad. På södra sidan finns badbrygga med stege. På den norra sidan har en badplats ställts i ordning. Fiske med kastspö, meta, eller hålla angel med krok är tillåtet, medan fiske med fasta redskap som t ex. nät, långrev och angel med sax är förbjuden. Föreningen disponerar även fiskevattnet vid Horsfjärden utanför föreningens strandgräns och där är allt fiske fritt för medlemmarna.

Torpaängen, strax söder om Torpasjön, är ett område som iordningställts för olika aktiviteter. Där finns en eldningsplats och där har vi våra s.k. lekdagar. En dag i veckan under sommarlovet välkomnas alla till ängen för att spela och ha kul tillsammans. Det blir ofta både brännboll och fotboll med blandade lag av både ung och gammal. Dessa dagar är vida kända och uppskattade av boende även utanför Torpa Skog. I friggeboden som vi byggt, förvaras spel och bollar och dessa kan man som medlem använda sig av även vid privata tillfällen. Där kan man ordna med kaffe och saft efter lekarna och gemensam lunch under städdagarna. 

Dricksvatten-försörjningen är av stort intresse för alla. Många tomtägare har egna borrade brunnar. För att tillgodose allas behov av främst dricksvatten, finns sex allmänna brunnar inom området. Tre brunnar är försedda med handpumpar, två är elektriska. Några tomtägare har anslutit ledningar till de senare. Dessa tomtägare står också för driftkostnaderna samt ansvarar för att pumphusen underhålls. El-pumparna är uppvärmda och kan användas året om. Det finns tappkran vid båda.

Varje år i slutet på april har vi en ”städdag”, där vi hjälps åt att röja upp och fixa ordning runt omkring i våra områden. Dagen avslutas oftast med en gemensam lunch på ängen. De medlemmar som deltar på denna städdag får 500 kr i avdrag från medlemsavgiften.

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av tillgångar mm. Till styrelsens hjälp finns ett antal kommittéer.

Bryggkommittén står för verksamheten vid Nässelvikens brygga med angränsande område. Just nu är det kö för bryggplats. För bryggplats måste en viss summa deponeras.

Se vidare under fliken bryggor

Vid Notvarpet finns möjlighet att dra upp mindre båtar. Notvarpets brygga har en egen kommitté som ansvarar för verksamheten.

Kontaktperson är Andreas Swills 070-253 95 03

Båtuppdragningsplatser finns även öster och väster om den gamla ångbåtsbryggan vid Horsfjärden. Båda områdena nyttjas för närvarande i av föreningen godkänd organiserad form.

Grönområdeskommittén hanteras av styrelsen och behandlar alla frågor som rör våra grönområden. Om någon medlem önskar fälla ett träd på allmänningen måste skriftligt tillstånd erhållas från styrelsen. Kontakta någon i styrelsen för korrekt överenskommelse. Den som fäller träd, svarar för borttransport och städning. Föreningen fritar sig från arbetsgivaransvar. Mindre träd buskar och sly får tas bort utan medgivande från styrelsen. Varje tomtägare bör ta bort sly på den del av allmänningen som ligger mellan egen tomt och exempel väg eller Torpasjön.

Har ni frågor går det alltid bra att skriva till Torpa Skogs mailadress: styrelsen@torpaskog.com

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen för Torpaskog tomtägareförening ek. förening och Torpaskog Vägsamfällighetsförening