Grönområden och trädfällning

Frågor som rör våra grönområden hanteras av styrelsen. Inom styrelsen utses en grönområdesansvarig. Trädfällning på allmänt område får endast ske efter godkännande från styrelsen. Den som fäller träd ansvarar också för borttransport och städning. Föreningen fritar sig från arbetsgivarsansvar.

Mindre träd, buskar och sly får tas bort utan medgivande från styrelsen. Varje tomtägare bör ta bort sly på den del av föreningens mark som angränsar till den egna fastigheten..

Styrelsens kallar till en gemensam städdag i slutet av april varje år för att rensa bort sly och städa upp inom våra gemensamma grönområden. Det är också ett tillfälle att träffa varandra vid Torpstugan i samband med den traditionella förtäringen. Kallelse anslås på våra anslagstavlor och skickas ut via mail.