Tomtägareförening

Tomtägareföreningen bildades 1951 och omfattar 127 medlemmar.

Föreningen förvaltar vår gemensamma fasta egendom Torpa Skog 1:1, Torpet 5:1 samt Rummet 4:1, jämte uppförda anläggningar som bryggor, brunnar och badplatser. Föreningen ska träffa avtal om avverkning av skog, handha jakträttigheter, upplåtelser av brygg- och båtplatser och andra fritidsanläggningar. Förvaltningen genomförs av den vid årsmötet valda styrelsen. Föreningen äger cirka 64 Ha allmänna områden